Налоги Archive

Подоходный налог с зарплаты в Украине в 2022 году

Украинцы платят большое количество налогов, но больше всего многих возмущает подоходный налог заработной платы. Нужно сказать, что возмущения не лишены смысла, потому что заработные платы в Украине и так не самые высокие. Власти любят

Прибутковий податок із зарплати в Україні в 2022 році

Українці платять велику кількість податків, але найбільше багатьох обурює прибутковий податок заробітної плати. Потрібно сказати, що обурення не позбавлені сенсу, тому що заробітні плати в Україні і так не найвищі. Влада любить приводити в

Прибутковий податок в Україні в 2022 році

Уряд в Україні любить посилатися на європейські реалії і досвід розвинених країн, вказувати на високі ставки оподаткування. Але ось в Німеччині високі податки платять ті, у кого річний дохід обчислюється сотнями тисяч євро. Переважна

Подоходный налог в Украине в 2022 году

Правительство в Украине любит ссылаться на европейские реалии и опыт развитых стран, указывать на высокие ставки налогообложения. Но вот в Германии высокие налоги платят те, у кого годовой доход исчисляется сотнями тысяч евро. Подавляющее

Єдиний податок у 2022 році в Україні

Незважаючи на неодноразові заяви про звільнення представників малого та середнього бізнесу від соціального внеску та оподаткування через важке економічне становище, викликане пандемією коронавірусу, податки в Україні залишаються практично єдиним засобом наповнення бюджету. У проурядових

Единый налог в 2022 году в Украине

Несмотря на неоднократные заявления об освобождении представителей малого и среднего бизнеса от социального взноса и налогообложения из-за тяжелого экономического положения, вызванного пандемией коронавируса, налоги в Украине остаются практически единственным средством наполнения бюджета. В проправительственных

Налоги в Украине 2021 года

Украинские народные депутаты и министры периодически обновляют налоговое законодательство, корректирует и вносит изменения. И начало 2021 года не стало исключением, вопрос коснется единого налога, отчетности и налоговых счетов ФОП, многие надеются, что будут пересмотрены

Податки в Україні 2021 року

Українські народні депутати та міністри періодично оновлюють податкове законодавство, коригує та вносить зміни. І початок 2021 року не став винятком, питання торкнеться єдиного податку, звітності та податкових рахунків ФОП, багато хто сподівається, що будуть

Податки для підприємців у 2021 році в Україні

Система оподаткування в країні-практично єдиний інструмент поповнення державної скарбниці, враховуючи фінансове становище, викликане зовнішнім управлінням, розвалом власної промисловості і, на додаток всього – пандемією коронавірусу. Оподаткування доходів підприємців в 2021 році буде проходити на

Налоги для предпринимателей в 2021 году в Украине

Система налогообложения в стране – практически единственный инструмент пополнения государственной казны, учитывая финансовое положение, вызванное внешним управлением, развалом собственной промышленности и, в дополнение всего – пандемией коронавируса. Налогообложение доходов предпринимателей в 2021 году будет